Ακαδημαϊκή εκπαίδευση που δημιουργεί ικανά στελέχη για την επάνδρωση των κάθε είδους και μεγέθους επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τοπικής, εθνικής ή πολυεθνικής εμβέλειας, που δραστηριοποιούνται μέσα στο Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές κοινωνικο-οικονομικό σύστημα.

Αποστολή Τμήματος

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχει ως αποστολή την ανάπτυξη ικανών επιστημόνων για τη στελέχωση των κάθε είδους και μεγέθους επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τοπικής, εθνικής ή πολυεθνικής εμβέλειας, που δραστηριοποιούνται μέσα στο Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές κοινωνικο-οικονομικό σύστημα.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει σχεδιασθεί κατά τρόπο που να ικανοποιεί τις γοργά και συνεχώς εξελισσόμενες ή/και εναλλασσόμενες ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, αλλά και ταυτόχρονα να θέτει την απαιτούμενη έμφαση σ’ ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα αξιών. Ειδικότερα, το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στη διδασκαλία των θεωριών και ζητημάτων διοίκησης και ανάπτυξης των επιχειρήσεων και οργανισμών και ειδικότερα στη χάραξη στρατηγικής, στη χρηματοοικονομική και λογιστική ανάλυση, στο μάρκετινγκ, στη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, στις ποσοτικές μεθόδους, στις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, στην εξωστρέφεια και διεθνοποίηση. Επιπλέον, το πρόγραμμα παρέχει τα απαραίτητα εφόδια σε όσους επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, εξειδικεύοντας τις γνώσεις και δεξιότητές τους στα αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), τα μέλη του Ειδικού Διοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού (ΕΔΤΠ), οι Υποψήφιοι Διδάκτορες και το Διοικητικό Προσωπικό του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, πέραν της ολοκληρωμένης συνεισφοράς προς το κοινωνικό σύνολο, επιπρόσθετα στοχεύουν:

  • στην παροχή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών υπηρεσιών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου

  • στην παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου

  • στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διαμέσω των διαφόρων εργαστηρίων του Τμήματος

  • στην ανάπτυξη συνεργασιών με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού

  • στη διασύνδεση με τον επιχειρηματικό κόσμο με σκοπό τη συνεχή αναδιάρθρωση του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με τις ανάγκες και επιταγές της αγοράς εργασίας

TO TMHMA ME MIA MATIA

Οι φοιτητές του τμήματος μαθαίνουν:
τις βασικές αρχές της διοικησης επιχειρήσεων
τον τρόπο λειτουργίας επιχειρήσεων και οργανισμών
Τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και πρακτικές στους τομείς μάρκετινγκ, χρηματοοικονομικών, διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, διεθνούς επιχειρηματικότητας, λογιστικής, πληροφορικής και στρατηγικής διοίκησης
Τη χρησιμότητα της επιχειρησιακής έρευνας στη λήψη βέλτιστων αποφάσεων

Ένας απόφοιτος του τμήματος μπορεί να εργαστεί:
Ως στέλεχος σε επιχειρήσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού
Σε εγχώριους και διεθνείς οργανισμούς
Σε νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις
Σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα

Εργαστήρια τμήματος

«Εργαστήριο Επιχειρηματικής Αριστείας»
επιστημονικά υπεύθυνος κ. Τσιότρας Γεώργιος
(ΦΕΚ 1164/14-8-2003 τ.Β')
«Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων»
επιστημονικά υπεύθυνος κ. Ταραμπάνης Κωνσταντίνος
(ΦΕΚ1630/2-11-2004 τ.Β')
«Εργαστήριο Έρευνας και Ανάπτυξης Στρατηγικής Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και Εργασιακών Σχέσεων»
Διευθυντής κ. Δημήτριος Μιχαήλ
(ΦΕΚ1630/2-11-2004 τ.Β')
«Εργαστήριο Μάρκετινγκ»
επιστημονικά υπεύθυνη κ.Τσιότσου Ροδούλα
(ΦΕΚ 263/24-2-2015 τ.Β')
«Εργαστήριο Λογιστικών Εφαρμογών»
επιστημονικά υπεύθυνος κ. Καραγιώργος Θεοφάνης
(ΦΕΚ 304/15-2-2016 τ.Β')
«Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων και Ανάλυσης Αποφάσεων»
επιστημονικά υπεύθυνος (υπό ανάδειξη)
(ΦΕΚ3945/10.11.2017 τ.Β').
«Εργαστήριο Διαχείρισης Επιχειρησιακών Κινδύνων (Ε.Δ.Ε.Κ.)»
επιστημονικά υπεύθυνος (υπό ανάδειξη)
(ΦΕΚ 3711/20.10.2017 τ.Β').

Αναγορευθέντες Επίτιμοι διδάκτορες του τμήματος

Plevneliev Rosen
Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας
Παυλόπουλος Προκόπιος
Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας