Τα όργανα της Σχολής είναι:

1. Ο Κοσμήτορας

2. H Γενική Συνέλευση της Σχολής
απαρτίζεται από:
α) Τον Κοσμήτορα της Σχολής
β) τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής (τα μέλη ΔΕΠ των δύο Τμημάτων της, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής)
γ) τους εκπροσώπους των φοιτητών
δ) τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής

3. Η Κοσμητεία
αποτελείται από:
α) Τον Κοσμήτορα της Σχολής
β) Τους Προέδρους των Τμημάτων (Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής)
γ) Τρία μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και τρία μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
δ) τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής
ε) τον εκπρόσωπο των φοιτητών
στ) τον εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΧΟΛΗΣ

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ :

α) συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση της Σχολής και την Κοσμητεία, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει εισηγητή των θεμάτων της ΓΣΣ ή της Κοσμητείας, προεδρεύει των εργασιών τους και εισηγείται τα θέματα της οποίας δεν έχει οριστεί εισηγητής. Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της ΓΣΣ και της Κοσμητείας

β) επιβλέπει την εφαρμογή των Κανονισμών Σπουδών των Τμημάτων

γ) προίσταται των υπηρεσιών της Κοσμητείας

δ) συγκροτεί επιτροπές για μελέτη και διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του

ε) συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος

στ) συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του, την οποία υποβάλλει προς έγκριση στη ΓΣΣ.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ:

Έχει τις αρμοδιότητες που της αναθέτει ο νόμος, ο οργανισμός, καθώς και εκείνες που δεν ανατίθενται σε άλλα όργανα της Σχολής.

Η ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ:

α) έχει τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της Σχολής και των Τμημάτων αυτής.

β) χαράσσει τη γενική εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική της Σχολής και την πορεία της ανάπτυξής της στο πλαίσιο της πολιτικής του Ιδρύματος και προβαίνει σε τακτικό απολογισμό των σχετικών δραστηριοτήτων

γ) επεξεργάζεται τις εισηγήσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων για τη δημιουργία νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π, καθώς και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π, και Ε.Τ.Ε.Π. και υποβάλλει τις σχετικές προτάσεις στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου.

δ) κατανέμει τα κονδύλια του τακτικού προϋπολογισμού στα Τμήματα της Σχολής

ε) εισηγείται τη διεξαγωγή και συντονίζει τα κοινά μαθήματα των Τμημάτων της Σχολής ή άλλων Τμημάτων Σχολής

στ) διατυπώνει γνώμη για τον προγραμματικό σχεδιασμό του Ιδρύματος κατά το σκέλος που αφορά τη Σχολή

ζ) οργανώνει και καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας και στελέχωσης των υπηρεσιών της Κοσμητείας

η) λαμβάνει την πρωτοβουλία ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ Τμημάτων της Σχολής, ή με Τμήματα άλλων Σχολών, προκειμένου να ενισχυθεί η διεπιστημονικότητα των προγραμμάτων σπουδών.

θ) εισηγείται στη Σύγκλητο την κατάρτιση μητρώων εσωτερικών μελών ΔΕΠ του ίδιου τμήματος του οικείου Α.Ε.Ι. και εξωτερικών μελών του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής

ι) απονέμει τίτλους Επίτιμου Διδάκτορα, Ομότιμου και Επίτιμου Καθηγητή, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης των Τμημάτων.